Met ingang van 1 januari 2014 moeten we voor de ANBI een aantal gegevens openbaar maken.

Deze gegevens zijn:

de naam
Onze volledige naam is Stichting ATR-x Syndroom Nederland.

het RSIN of het fiscaal nummer
ons fiscaal nummer is 8500 01 936
 
de contactgegevens
postadres en tevens bezoekadres is:
 
Stichting ATR-x Syndroom Nederland
Jankushofstraat 9
6002 CV  WEERT
 
de bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting ATR-x Syndroom Nederland bestaat uit:
 
Madeleine Hartmann-Howard
Voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuurslid
vanaf 03-12-2010 in functie
 
Henriette Weekers
bestuurslid
vanaf 11-07-2012 in functie
 
Stijn Deckers
bestuurslid
vanaf 05-04-2013 in functie tot medio 2016
 
Henny van Gurp
bestuurslid
vanaf 01-07-2014 in functie
 
het beleidsplan
Als Stichting zijn we vooral op zoek naar manieren om meer informatie over het ATR-x Syndroom te krijgen. Dit doen we o.a. door contacten met de betreffende gezinnen maar ook door contacten met artsen en behandelaars. We hebben sinds september 2011 nauwe contacten met de poli Zeldzaam van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen en met dr. Gibbons van het Weatherall Institute of Molecular Medicine in Oxford (UK). Met en via hen blijven we op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van het ATR-x Syndroom en kunnen er gerichte onderzoeken worden gedaan.
 
Verder vinden wij het heel belangrijk dat gezinnen met elkaar in contact komen, vooral omdat het een zeer zeldzaam syndroom is. Daarom organiseren we regelmatig bijeenkomsten.
Eéns in de twee jaar is er een weekend voor de gezinnen waarin speciale programma’s voor de ouders maar ook voor de kinderen en hun broers en zussen worden gemaakt. Hierbij is aandacht voor belangrijke onderwerpen maar ook voor ontspanning. Ouders geven aan dit erg belangrijk te vinden en te waarderen.
Het jaar dat er geen weekend is, organiseren we een dag voor de gezinnen waarbij vooral de nadruk ligt op het informele en op het delen van ervaringen.
 
We proberen geld te werven door het opzetten van diverse acties (waaronder bijv. een collecte i.s.m. het NSGK) en het organiseren van sponsoractiviteiten (zoals een sponsorfietstocht). Dit geld zal worden gebruikt voor het doen van onderzoeken, het zorgen voor meer naamsbekendheid in het algemeen en vooral onder artsen en behandelaars en natuurlijk voor het organiseren van activiteiten.
We zijn volledig afhankelijk van giften en donaties van particulieren en bedrijven.
 
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester die zich verantwoord bij de bestuursleden en komt volledig ten goede van activiteiten voor gezinnen, onderzoek en het zorgen voor naamsbekendheid.
 
het beloningsbeleid
Alle bestuursleden krijgen op geen enkele manier inkomsten of vergoedingen van Stichting ATR-x Syndroom Nederland. Zij werken op geheel vrijwillige basis!
 
de doelstelling
  • contacten leggen met lotgenoten en deskundigen om ervaringen en informatievoorzieningen te bundelen ten einde meer zicht te krijgen op de levensloop van een persoon met het ATR-x Syndroom
  • het onderhouden van directe contacten met behandelaars en deskundigen over zorgbehoeften en de nieuwste onderzoeken/ontwikkelingen op het gebied van ATR-x
  • het vergroten van de bekendheid van het ATR-x Syndroom in het algemeen en onder medici, paramedici en overige zorgverleners in het bijzonder zodat tijdig en nauwkeurig een diagnose kan worden gesteld en een daaruit voortvloeiende behandeling zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden
  • het behartigen van de belangen van personen met het ATR-x Syndroom alsmede van hun ouders/verzorgers en familieleden om het welzijn en de mogelijkheden in de maatschappij te vergroten

 

de uitgeoefende activiteiten
in korte tijd hebben we al veel bereikt:
- een poli waar we met onze jongens terecht kunnen (september 2011)
– ATR-x weekenden (in mei 2011, mei 2013 en in april 2015)
– een informatiebijeenkomst over communicatie (oktober 2013)
– een voorlichtingsfilm (januari 2013)
– de ATR-x Holland Tour, een sponsorfietstocht (mei 2014)

activiteiten in 2015
– brochures gemaakt voor (nieuwe) gezinnen en voor medici/behandelaars (mei 2015)
– database aangelegd van vragen en antwoorden door gezinnen (juli 2015)
– nieuwe, professionele, tweetalige website gemaakt (juli 2015)
– een lotgenotenweekend georganiseerd van 24 tot en met 27 april 2015

 

meer informatie hierover kunt u terugvinden op deze website onder het kopje ‘nieuws’.

 

een financiële verantwoording

2015:

 
 Omschrijving inkomsten    2015 Bedrag in €
   
 eigen bijdrage gezinnen        515,00
 NSGK collecte 2014        729.74
 donaties door derden      1739.27
bijdrage aan website door Johanna Kinderfonds        726.50
            
     
      
   
 TOTALE INKOMSTEN 2015  € 3710.51

 

 Omschrijving uitgaven 2015  Bedrag in €
   
 kosten ATR-x Weekend 2015     3659,82
 kosten website        987,97
 kosten folders/brochures        505,78 
 diverse kosten (KvK, vlaggen, visitekaartjes e.d.)        184,86
 kosten bank 2015           53,21
   
 TOTALE UITGAVEN 2015  € 5391,64
 
saldo per 01-01-2015 €    13.269,67
saldo per 31-12-2015  €    11.588,54